DHTML JavaScript Website Pull Down Navigation Menu By Milonic

<SPAN> <SPAN><STRONG>Bureau PRO4U</STRONG> stelt uw interesse in deze website buitengewoon op prijs. Op deze website wordt u enige algemene informatie aangeboden omtrent de dienstverlening van Qsite.com B.V.. Hoewel Qsite.com B.V. vanzelfsprekend de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op haar website verstrekte informatie kan Qsite.com B.V. niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en up-to-date is. Qsite.com B.V. aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade die ontstaat als gevolg van gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, behoudens opzet of grove nalatigheid van Qsite.com B.V..<BR> <BR>De op deze website verstrekte informatie dient niet te worden beschouwd als professioneel advies. Zonder het voorafgaand deskundig advies van Qsite.com B.V. dient u derhalve op grond van deze informatie geen zelfstandige handelingen te verrichten. <BR> <BR>De website van Qsite.com B.V. bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomrechten van Qsite.com B.V. en van derden rusten. Zo zijn de teksten en het overige grafische materiaal van deze website auteursrechtelijk beschermd. Het is derhalve niet toegestaan om, zonder toestemming van Qsite.com B.V., (onderdelen van) de site elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen. Qsite.com B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van eventuele sites van derden welke zijn gelinked met de website van Qsite.com B.V..<BR><BR><BR> <P align=justify><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><STRONG>1. VOORWAARDEN</STRONG><BR>Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tot het leveren van de Dienst tussen QSITE.com B.V. (hierna: "QSITE") en de partij die met QSITE de overeenkomst heeft gesloten (hierna: "Gebruiker"). Deze Voorwaarden kunnen door QSITE zonder nadere mededelingen regelmatig aangepast worden. De Gebruiker wordt mededeling gedaan van aanpassingen/wijzigingen van de Voorwaarden als die in het nadeel van de Gebruiker zijn. Toepasselijkheid van inkoop of andere voorwaarden van de Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. </P> <P><STRONG>2. BESCHRIJVING VAN DE DIENST</STRONG><BR>De Dienst betreft het door QSITE beschikbaar stellen van een Qsite aan de Gebruiker. Tenzij anders overeengekomen, worden alle overige diensten die gerelateerd zijn aan de Qsite, of verbeteringen aan de Qsite, onder deze Voorwaarden geleverd. De Gebruiker is er mee akkoord dat de Dienst geleverd wordt "As-Is" en dat QSITE geen aansprakelijkheid accepteert voor tijdslijnen, verwijdering, verkeerde levering of enige fout van opslag in de Gebruikers en/of data communicatie. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toegang tot de Dienst. Die toegang kan voor de Gebruiker kosten met zich meebrengen van derde partijen (zoals een Internet Provider of andere verbindingskosten). <P><STRONG>3. DE VERPLICHTINGEN T.A.V. DE REGISTRATIE</STRONG><BR>Ten aanzien van het gebruik van onze Diensten, gaat de Gebruiker akkoord met de volgende voorwaarden:<BR> <TABLE> <TBODY> <TR> <TD class=normal vAlign=top><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">a) </SPAN></TD> <TD class=normal vAlign=top><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">de Gebruiker zal juiste, actuele en complete informatie aanleveren zoals gevraagd in het service registratie formulier (zijnde de registratiegegevens). </SPAN></TD></TR> <TR> <TD class=normal vAlign=top><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">b) </SPAN></TD> <TD class=normal vAlign=top><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">de Gebruiker zal deze gegevens zelf juist, actueel en compleet houden. Indien de Gebruiker gegevens verstrekt welke onjuist, verouderd, incompleet zijn of wanneer QSITE gegronde redenen heeft om te denken dat deze gegevens onjuist, verouderd of incompleet zijn, dan heeft QSITE het recht om de Dienst gedeeltelijk of geheel, tijdelijk of permanent stop te zetten. De Dienst kan pas stopgezet worden na voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker, waarbij de Gebruiker de mogelijkheid wordt geboden ontbrekende informatie alsnog aan te leveren. Hierbij wordt een termijn gehanteerd van twee weken. </SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE> <P><STRONG>4. QSITE PRIVACY BELEID</STRONG><BR>Registratiegegevens en overige persoonsgegevens zijn onderhevig aan de in Nederland geldende Wet Bescherming Persoonsgegevens. De persoonsgegevens die de Gebruiker opslaat in zijn Qsite worden op servers opgeslagen die in Nederland maar mogelijkerwijs ook buiten de EEG (met name de USA) staan. <P><STRONG>5. GEBRUIKERS ACCOUNT, WACHTWOORD EN VEILIGHEID</STRONG><BR>Bij het invullen van het registratieformulier zal de Gebruiker een Gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen. De Gebruiker is uitsluitend verantwoordelijk voor het geheimhouden van deze Gebruikersnaam en wachtwoord en tevens is de Gebruiker uitsluitend verantwoordelijk voor alle handelingen die plaatsvinden onder deze Gebruikersnaam en wachtwoord. De Gebruiker zal direct elke vorm van ongeautoriseerd gebruik van zijn Gebruikersnaam en wachtwoord of elke vorm van inbreuk op de veiligheid van de Dienst melden aan QSITE. QSITE is niet verantwoordelijk voor schade of gevolgschade voortkomend uit het feit dat de Gebruiker de voorwaarden van sectie 5. niet juist heeft nageleefd. <P><STRONG>6. GEBRUIKERSGEDRAG</STRONG><BR>De Gebruiker begrijpt dat alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto’s, plaatjes, video, boodschappen of andere materialen (content), ongeacht of deze content openbaar of privé verzonden wordt, uitsluitend onder de eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker valt. QSITE controleert deze content niet op juistheid, actualiteit of wat dan ook. De Gebruiker gaat akkoord dat hij de Dienst niet gebruikt voor:<BR> <TABLE> <TBODY> <TR> <TD class=normal vAlign=top><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">a) </SPAN></TD> <TD class=normal vAlign=top><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">het opladen van content, verzenden of in welke vorm dan ook beschikbaar maken indien deze content onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, obsceen, discriminerend etc. is. </SPAN></TD></TR> <TR> <TD class=normal vAlign=top><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">b) </SPAN></TD> <TD class=normal vAlign=top><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">Het beschikbaar maken van content die niet gepubliceerd mag worden (zoals vertrouwelijke informatie). </SPAN></TD></TR> <TR> <TD class=normal vAlign=top><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">c) </SPAN></TD> <TD class=normal vAlign=top><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">Het beschikbaar maken van content die inbreuk maakt op een patent, merkenrecht, vakgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten. </SPAN></TD></TR> <TR> <TD class=normal vAlign=top><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">d) </SPAN></TD> <TD class=normal vAlign=top><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">Het ongewenst of ongevraagd beschikbaar maken of verzenden van content die beschouwd kan worden als advertentiemateriaal, junk mail, SPAM, kettingbrieven, etc. </SPAN></TD></TR> <TR> <TD class=normal vAlign=top><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">e) </SPAN></TD> <TD class=normal vAlign=top><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">Het beschikbaar maken of verzenden van content die (software) virussen bevat of andere computer code, files of programma’s die bedoelt zijn om de functionaliteit van computers, verbindingsapparatuur en software te onderbreken, verstoren of te vernietigen. </SPAN></TD></TR> <TR> <TD class=normal vAlign=top><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">f) </SPAN></TD> <TD class=normal vAlign=top><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">Het (on)opzettelijk een locale, staats, nationale of internationale recht schendt. </SPAN></TD></TR> <TR> <TD class=normal vAlign=top><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">g) </SPAN></TD> <TD class=normal vAlign=top><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">Het zonder medewerking van betrokkenen persoonlijke gegevens verzamelt van andere Gebruikers. </SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE>De Gebruiker gaat akkoord dat QSITE het recht heeft (maar niet de verplichting) om naar eigen inzicht content te verwijderen of te verplaatsen. De Gebruiker dient zelf echter de inhoud te evalueren, inclusief de juistheid, compleetheid en bruikbaarheid van de informatie. <P><STRONG>7. SPECIALE CONDITIES VOOR INTERNATIONAAL GEBRUIK</STRONG><BR>Gezien het internationale karakter van internet, is de Gebruiker bereid om aan alle locale eisen van on-line producten en acceptabele content te voldoen. Meer specifiek, de Gebruiker is bereid aan de regelgeving te voldoen ten aanzien van het verzenden / exporteren van technische data vanuit de Verenigde Staten of het land waarin de Gebruiker woont. <P><STRONG>8. VRIJWARING</STRONG><BR>De Gebruiker vrijwaart QSITE en haar partners, management en medewerkers, wederverkopers, agenten etc. van alle claims en andere eisen van derden ten gevolge van de content die de Gebruiker plaats, verspreidt of beschikbaar stelt via de Dienst, het gebruik van de Dienst door de Gebruiker, de aansluiting van de Gebruiker bij de Dienst, schending van de Voorwaarden door de Gebruiker, of enige andere schending van rechten. <P><STRONG>9. WEDERVERKOOP</STRONG><BR>De Gebruiker gaat ermee akkoord de Dienst niet te reproduceren, kopiëren, verkopen of op enige andere wijze commercieel te zullen exploiteren. <P><STRONG>10. ALGEMENE HANDELSWIJZE OMTRENT GEBRUIK EN OPSLAG</STRONG><BR>De Gebruiker is er mee akkoord dat QSITE algemene handelswijze en beperkingen mag instellen ten aanzien van de Dienst, inclusief het max. aantal e-mail berichten dat gestuurd en/of ontvangen mag worden, de maximale opslagcapaciteit die ten gunste van de Gebruiker op de Qsite servers wordt toegekend. De Gebruiker is er mee akkoord dat QSITE niet aansprakelijk is ten aanzien van het (onbedoeld) verwijderen van informatie of onvermogen om berichten en andere informatie op te slaan, te onderhouden of te verzenden / ontvangen. De Gebruiker is er mee akkoord dat QSITE het recht heeft om, naar eigen inzicht en zonder of met kennisgeving, wijzigingen in deze algemene handelswijze en de limieten aan te brengen. <P><STRONG>11. MODIFICERINGEN VAN DE DIENST</STRONG><BR>QSITE behoudt zich het recht voor om, met kennisgeving, regelmatig de Dienst (volledig of gedeeltelijk) te verbeteren, te onderbreken of te beëindigen. QSITE is niet aansprakelijk voor enige verbetering, opschorting of beëindiging van de Dienst. <P><STRONG>12. BEEINDIGING EN VERLENGING</STRONG><BR>De tussen QSITE en de Gebruiker afgesloten overeenkomst kan door de Gebruiker tussentijds niet worden beëindigd. Na afloop van de tussen QSITE en de Gebruiker overeengekomen duur van de overeenkomst tot gebruik van de Dienst, wordt de overeenkomst tussen QSITE en de Gebruiker voor onbepaalde tijd stilzwijgend verlengd, tenzij de Gebruiker twee maanden voor afloop van de overeenkomst QSITE schriftelijk en aangetekend op de hoogte heeft gesteld dat de Gebruiker geen verlenging van de overeenkomst wenst. Indien en voorzover de overeenkomst voor onbepaalde tijd is verlengd, kan de Gebruiker de overeenkomst schriftelijk en aangetekend opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.<BR>De Gebruiker is er mee akkoord dat QSITE, naar eigen inzicht en zonder kennisgeving vooraf, het account en/of wachtwoord van de Gebruiker mag verwijderen of blokkeren wanneer QSITE van mening is dat de Gebruiker de Voorwaarden geschonden heeft of niet in lijn met de Voorwaarden heeft gehandeld. De Gebruiker is er mee akkoord dat QSITE in dat geval niet aansprakelijk is jegens de Gebruiker of derden ten aanzien van de beëindiging of blokkering van de Dienst. De Gebruiker wordt een termijn van vier weken geboden om de "content" op een andere wijze, bijvoorbeeld door middel van andere software, te ontsluiten. <P><STRONG>13. LINKS</STRONG><BR>De Dienst of Derden kunnen links aangeven naar andere Websites of bronnen. Omdat QSITE geen controle heeft over zulke sites en bronnen, is QSITE niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van zulke externe sites en bronnen, en is accepteert QSITE geen aansprakelijkheid voor de inhoud, advertenties, producten of andere zaken die met deze sites/ bronnen gerelateerd zijn. De Gebruiker vrijwaart QSITE voor claims en aanspraken van derden. <P><STRONG>14. QSITE’S EIGENDOMSRECHTEN</STRONG><BR>Alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder maar niet beperkt de auteursrechten, van de Dienst berusten exclusief en uitsluitend bij QSITE. Het is de Gebruiker niet toegestaan om afgeleide diensten of producten te ontwikkelen, verkopen, verbeteren, verhuren, enz. Dit geldt zowel voor de gehele Dienst als voor delen ervan.<BR>QSITE verstrekt aan de Gebruiker voor de duur van de Dienst en onder uitsluitende voorwaarden zoals opgenomen in deze Voorwaarden een niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de Dienst voor eigen gebruik te gebruiken. Voorts is het de Gebruiker of derden niet toegestaan de Dienst te kopiëren, verbeteren, verkopen, re-engineeren of op andere wijze source code proberen te achterhalen, (onder)verkopen. De Gebruiker gaat akkoord om alleen de door QSITE geleverde interface te gebruiken voor toegang tot de Dienst (aanmeldprocedure). <P><STRONG>15. VRIJWARING VAN GARANTIES</STRONG><BR>De Gebruiker is er mee akkoord dat:<BR> <TABLE> <TBODY> <TR> <TD class=normal vAlign=top><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">a.) </SPAN></TD> <TD class=normal vAlign=top><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">Het gebruik van de Dienst geheel voor eigen risico is. De Dienst wordt geleverd "As Is" en op basis van beschikbaarheid. QSITE wijst nadrukkelijk garanties en aansprakelijkheden van de hand, inclusief maar niet beperkt tot, koopmanschap en vakmanschap, geschiktheid voor bepaalde doeleinden en toepassingen en inbreuken op eigendomsrechten. </SPAN></TD></TR> <TR> <TD class=normal vAlign=top><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">b.) </SPAN></TD> <TD class=normal vAlign=top><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">QSITE garandeert niet dat (I) de Dienst aan de mogelijk door de Gebruiker gestelde vereisten voldoet, (II) de Dienst ononderbroken en tijdig geleverd zal worden, veilig is of zonder fouten, (III) De resultaten die met de Dienst bereikt worden accuraat en/of betrouwbaar zullen zijn, (IV) Software fouten zullen worden gecorrigeerd. </SPAN></TD></TR> <TR> <TD class=normal vAlign=top><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">c.) </SPAN></TD> <TD class=normal vAlign=top><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">Materiaal dat gebruikt wordt bij de Dienst wordt naar eigen inzicht van en risico voor de Gebruiker gebruikt. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor (het voorkomen van) eventuele schade aan computersystemen of het verlies van data. </SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE> <P><STRONG>16. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID</STRONG><BR>De Gebruiker is er mee akkoord dat QSITE niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, vervolg of andere schade, inclusief maar niet beperkt tot schade door omzetverlies, goodwill, dataverlies of andere ongrijpbare verliezen (zelfs indien QSITE was geïnformeerd over de mogelijkheid van zulke schade / verliezen). Indien en voorzover QSITE onverhoopt aansprakelijk mocht worden gesteld wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Dienst, dan is de totale aansprakelijkheid van QSITE beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de Dienst (excl. BTW) bedongen prijs. Indien de Dienst een looptijd heeft van meer dan één jaar, dan wordt de voor de Dienst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 2.500,=. <P><STRONG>17. COPYRIGHT VAN DERDEN</STRONG><BR>De Gebruiker respecteert de intellectueel eigendomsrechten van derden. <P><STRONG>18. OVERIGE BEPALINGEN</STRONG><BR>Op de Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.<BR>Geschillen tussen QSITE en de Gebruiker zullen aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank te Arnhem. Indien QSITE niet in staat is om enige rechten onder de Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen dan houdt dit geen verschoning van de rechten in. Indien een van de bepalingen in de Voorwaarden door een rechtbank ongeldig is verklaard, zullen de partijen desalniettemin blijven inspannen om de intenties te honoreren, en blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht. <P align=left><STRONG>19. SCHENDINGEN</STRONG><BR>Verzocht wordt om alle schendingen van deze "Voorwaarden" direct aan QSITE te rapporteren.<BR><BR> <BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt"><STRONG>Bureau PRO4U   K.v.K.  17200704<BR><BR></STRONG></SPAN></P></SPAN></SPAN></SPAN>
Copyright 2002-2024 PRO4U. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer & Voorwaarden en Privacy Informatie.
CMS en webdesign door Qsite
Laat ook uw website maken door Qsite. Maatwerk software. DHTML Menu By Milonic JavaScript